آنالیز ، انداره گیری و ارزیابی پوشش گیاهی با استفاده از نرم افزار PCORD-مدرسین دکتر جوادی و دکتر کارگر چیکانی

 • 0
 • نام*
  1
 • نام خانوادگی*
  2
 • نام پدر*
  3
 • پست الکترونیکی*
  4
 • کد ملی*
  5
 • شماره همراه********0912
  6
 • آدرس*
  7
 • عکس پرسنلی*فایل خود را آپلود کنید آپلود
   8
  • تصویر کارت ملی* آپلود
    9